Darmowa dostawa od 50 zł

Szybka wysyłka zamówień

Aneks nr 1 do Regulaminu promocji „50% na drugi, tańszy produkt” z dn. 5 sierpnia 2021 r.

Aneks nr 1

do Regulaminu promocji

50% na drugi, tańszy produkt

z dn. 5 sierpnia 2021 r.

 

Organizator promocji „50% na drugi, tańszy produkt”, której zasady reguluje regulamin promocji „50% na drugi, tańszy produkt” z dn. 5 sierpnia 2021 r. oświadcza, iż dokonuje modyfikacji regulaminu, w ten sposób, że ustala, iż:

 • asortyment podlegający promocji ulega modyfikacji w ten sposób, że asortyment, który można nabyć w ramach promocji dostępny jest pod linkiem: https://homla.com.pl/wszystko-50proc-na-drugi.html .

 

Zmiana regulaminu obowiązuje od dnia 12.08.2021 od godz.: 10.00.

Mając na uwadze powyższe regulamin od dnia wejścia w życie zmiany przyjmuje następującą treść:

 

Regulamin promocji

„-50% na drugi, tańszy produkt”

(dalej: „Promocja”)

 

 

 1. Organizatorem Promocji jest spółka Homla Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-323 przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116, adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków (dalej: „Organizator”), właściciel marki HOMLA.
 2. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Promocja prowadzona jest pod nazwą „50% na drugi, tańszy produkt”i obowiązuje w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem: https://homla.com.pl/ (dalej: „E-sklep”).
 4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
 5. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 6. Promocja polega na tym, że każdy Klient, który od 12 sierpnia 2021 r. od godziny 10.00 do odwołania lub wyczerpania zapasów, zakupi co najmniej 2 (dwa) pełnowartościowe produkty (lub wielokrotność par) z asortymentu dostępnego pod linkiem: https://homla.com.pl/wszystko-50proc-na-drugi.html (dalej: „Produkty”), otrzyma rabat na tańszy z dwóch Produktów lub na jeden z dwóch Produktów w takiej samej cenie w wysokości 50%, naliczany od ceny regularnej. W przypadku nabycia większej liczby Produktów, rabat naliczony zostanie od cen najtańszego lub najtańszych z Produktów lub najtańszych Produktów w takiej samej cenie (w zależności od ilości nabytych Produktów).
 7. Możliwość skorzystania przez Klienta z Promocji nie jest ograniczona ilościowo.
 8. Promocja trwa od 12 sierpnia 2021 r. od godziny 10.00 do odwołania lub wyczerpania zapasów.
 9. Termin zakończenia Promocji zostanie wskazany przez Organizatora w drodze informacji umieszczonej na łamach E-sklepu przynajmniej 1 (jeden) dzień przed zakończeniem czasu trwania Promocji.
 10. Postanowienia Regulaminu nie stoją w sprzeczności z postanowieniami Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta oraz nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez Klienta z uprawnień przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta oraz dochodzeniu przez Klienta roszczeń na podstawie ww. przepisów, tzn. przede wszystkim Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w stosunku do nabytych Produktów jak również do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 11. Zasady odstąpienia od umowy zawartej na odległość reguluje Ustawa o prawach konsumenta.
 12. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i obniżkami cen (w tym wyprzedażą sezonową) w E-sklepie, chyba że regulamin innej promocji stanowi inaczej. Promocja nie łączy się z promocją prowadzoną pod nazwą „Złap okazję”.
 13. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej E-sklepu.
 14. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji tj. 12 sierpnia 2021 r.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem oraz datą, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi.
 16. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji niniejszego regulaminu.
 17. Skargi i reklamacje związane z prowadzeniem Promocji mogą zostać wysłane na adres: sklep@homla.com.pl.
 18. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres korespondencyjny (bądź e-mail) oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji.
 19. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane osobowe”) jest Homla Sp. z o. o., al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, (adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków).
 20. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia, w tym udzielenia odpowiedzi na skargi/reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (uzasadniony interes administratora).
 21. Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: serwis.klienta@homla.com.pl
 22. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ww. osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 23. Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia rozpatrzenia skargi/reklamacji.
 24. Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przekazane dane osobowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 25. Dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom, które wykonują w imieniu Organizatora czynności związane ze sprzedażą i prowadzeniem Salonu Homla.
 26. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas zakończenia postępowania reklamacyjnego a ponadto, mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.
 27. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie.