Darmowa dostawa od 50 zł

Szybka wysyłka zamówień

REGULAMIN NEWSLETTER

sklepu www.bigdeals.eu

(dalej: „Regulamin”)

  1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newslettera, świadczonej przez spółkę N2H Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, adres: Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000624595, NIP: 6572924116, nr REGON: 364766303, właściciela marki „BIGDEALS” zwaną dalej „BIGDEALS” lub „N2H”.
   Dane kontaktowe:
   1. adres do korespondencji: N2H Sp. z o.o., Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków,
   2. adres poczty elektronicznej: kontakt@bigdeals.eu.
  2. Definicje:
   1. Serwis internetowy – platforma dostępna pod adresem internetowym https://www.bigdeals.eu;
   2. Użytkownik – osoba fizyczna / osoba prawna działająca przez osobę umocowaną / jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; w przypadku Użytkownika – osoby fizycznej o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, Użytkownik zobowiązany jest uzyskać zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy o świadczenie Usługi Newsletter oraz – na żądanie BIGDEALS – okazać zgodę BIGDEALS;
   3. Usługa Newsletter – nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) polegająca na dostarczaniu treści cyfrowych przez BIGDEALS na rzecz Użytkownika, który wyraził na to zgodę; przedmiotem Usługi Newsletter jest okresowe (w terminach ustalonych przez BIGDEALS) przesyłanie przez BIGDEALS w formie listów elektronicznych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej informacji, w tym w tym treści o charakterze handlowym, dotyczących oferty marki BIGDEALS (dostępnej zarówno w Serwisie internetowym, jak i w salonach stacjonarnych), a także o nowych kolekcjach, niektórych aktualnych promocjach, oraz może zawierać inne wiadomości dotyczące marki BIGDEALS w tym opinie, materiały prasowe, artykuły, informacje o działaniach marki BIGDEALS, etc.; 
   4. Umowa o Świadczenie Usługi Newsletter – umowa bezpłatne realizowanie przez BIGDEALS na rzecz Użytkownika Usługi Newsletter (dostarczanie treści cyfrowej drogą elektroniczną);
   5. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady świadczenia Usługi Newsletter określający prawa i obowiązki Użytkownika i BIGDEALS; w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
   6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
   7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna / osoba prawna / jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
  3. W celu rozpoczęcia świadczenia Usługi Newsletter, wymagane jest wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych przez Użytkownika. Wyrażenie zgody następuje poprzez udostępnienie swojego adresu e-mail w odpowiednim polu w serwisie internetowym lub zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a oraz jej potwierdzenie poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez BIGDEALS na adres e-mail podany przez Użytkownika (moment rozpoczęcia świadczenia Usługi Newslettera).
  4. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi Newslettera przez czas nieoznaczony (nie wcześniej jednak niż od moment, w którym BIGDEALS udostępni Usługę Newsletter i nie dłużej niż do momentu zakończenia świadczenia Usługi Newsletter przez BIGDEALS). Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Usługi Newsletter) w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesyłanym do Użytkownika w formie wiadomości e-mail lub wysłanie stosownego żądania do BIGDEALS, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@bigdeals.eu lub też pisemnie na adres: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków.
  5. Korzystanie z Usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
  6. Użytkownik, korzystając z Usługi Newsletter zobowiązany jest do:
   1. korzystania z Usługi Newsletter w sposób niezakłócający funkcjonowania BIGDEALS ani Serwisu Internetowego;
   2. korzystania z Usługi Newsletter w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla BIGDEALS;
   3. korzystania z Usługi Newsletter w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, przyjętymi zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
   4. niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika, w tym danych innych Użytkowników lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Serwisu internetowego;
   5. niemodyfikowania treści przekazywanych w ramach usługi Newsletter w sposób nieuprawniony.
  7. W sytuacji dopuszczenia się przez Użytkownika czynności określonych pkt 8 powyżej, BIGDEALS ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usługi Newsletter. W takiej sytuacji pozostałe postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio. W relacjach z Przedsiębiorcami BIGDEALS nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak dostępu do Serwisu Internetowego z przyczyn wymienionych powyżej.
  8. BIGDEALS każdorazowo poinformuje Użytkownika o zawieszeniu lub ograniczeniu świadczenia Usługi Newsletter poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości e-mail na adres podany przez Użytkownika.
  9. Czasowe zawieszenie lub ograniczenie świadczenia Usługi Newsletter nie ma wpływu na przysługujące Użytkownikowi uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usługi Newsletter.
  10. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z usługi Newsletter jest N2H Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, adres: Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, adres korespondencyjny: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków.
  11. N2H przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn, zm.), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( U. z 2018 r., poz.1000), ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (teks jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 z późń. zm.). BIGDEALS, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO.
  12. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w celu realizacji usługi Newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  13. Podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym dane wykorzystywane będą tylko i wyłącznie w celu wysyłki Newslettera. Odbiorcami danych mogą być: podmioty świadczące dla BIGDEALS usługi hostingowe jak również dostawca usług mailingowych. BIGDEALS zadbała o to, by dostawcy usług hostingowych i dostawca usług mailingowych zapewnili wysokie gwarancje bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.
  14. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest dobrowolne ale niezbędne do świadczenia usługi Newslettera.
  15. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych lub zatwierdzonych przez Komisję Europejską (dotyczy dostawcy usług mailingowych).
  16. Użytkownikowi przysługuje prawo uzyskania kopii danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej.
  17. Użytkownik ma prawo: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także ma prawo do przenoszenia danych.
  18. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. 
  19. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newslettera przesyłając wiadomość elektroniczną na adres poczty elektronicznej kontakt@bigdeals.eu lub poprzez kliknięcie w link znajdujący się w stopce wiadomości Newsletter przesłanych w formie wiadomości e-mail.
  20. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych, Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
  21. W ramach świadczenia usługi Newsletter BIGDEALS nie będzie dostarczać i przekazywać treści o charakterze bezprawnym.
  22. Reklamacje dotyczące Usługi Newsletter można składać:
   1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@bigdeals.euub
   2. w formie pisemnej przesyłając treść reklamacji na adres N2H Sp. z o.o., ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków.
  23. BIGDEALS zaleca aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newslettera oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Użytkownik życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newslettera, a także preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia przez BIGDEALS. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, BIGDEALS zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
  24. Podanie przez Użytkownika składającego reklamację danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, adresu korespondencyjnego osoby składającej reklamację jest dobrowolne, jednak konieczne dla umożliwienia rozpatrzenia reklamacji.
  25. Użytkownik będący Konsumentem uprawniony jest do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  26. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
  27. Użytkownik będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Rezerwacji,
   2. Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Użytkownikiem, a BIGDEALS,
   3. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a BIGDEALS, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
   4. Użytkownik może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.
  28. BIGDEALS zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w celu dostosowania treści Regulaminu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zmian w zakresie lub sposobie świadczenia Usługi Newsletter.
  29. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.bigdeals.eu wiadomości o zmianie Regulaminu. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail, podany podczas rejestracji. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
  30. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 7 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
  31. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem https://bigdeals.eu/regulamin-newslettera-bigdeals w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy dotyczącej usługi Newsletter następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach rejestracji treści zawartej umowy.
  32. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2022 roku.