Darmowa dostawa od 50 zł

Szybka wysyłka zamówień

Regulamin promocji
Sztućce Abele 10 zł taniej przy zakupie minimum 2 kompletów (dalej: „Promocja”)
 

Organizatorem Promocji jest spółka N2H Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-323 przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116 (dalej: „Organizator”), adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków, właściciel marki HOMLA (dalej: „Marka”).
Promocja prowadzona jest pod nazwą „Sztućce Abele 20 zł taniej, przy zakupie minimum 2 kompletów”
Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązuje w internetowym sklepie Organizatora prowadzonym pod adresem: https://homla.com.pl/ (dalej: „E-sklep”).
Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Promocja obejmuje sztućce z serii Abele znajdujące się pod linkiem: https://homla.com.pl/abele-sztucce-zlote-16-szt-5902869951910.html (dalej: „Produkty”).
Informacja o Promocji i Regulamin dostępne są na stronie internetowej E-sklepu.
Promocja trwa od 09.11 2022 r. godz.: 14.00 do 30.11 2022 r. godzin 23:59 – (dalej. „Czas trwania Promocji”). Organizator poinformuje o zakończeniu Promocji na minimum jeden (1) dzień przed jej zakończeniem poprzez informację na stronie E-sklep.
Promocja polega na tym, że przy zakupie co najmniej 2 (dwóch) Produktów o SKU:JSZSZKO160121, cena każdego z Produktów zostanie obniżona o kwotę 10,99 zł (dziesięć) złotych, zamiast ceny regularnej. Rabat zostanie naliczony w koszyku automatycznie w momencie umieszczenia w nim co najmniej 2 (dwóch) Produktów. Oznacza to, że np. przy zakupie 2 (dwóch) Produktów o SKU: JSZSZKO160121, suma ceny wszystkich Produktów wyniesie kwotę 98,00 zł, zamiast kwoty 119,98 zł.
Liczba Produktów podlegających Promocji (SKU: JSZSZKO160121) znajdujących się na jednym paragonie jest dowolna, przy czym nie może być mniejsza niż 2 (dwa).
Postanowienia Regulaminu nie stoją w sprzeczności z postanowieniami Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta oraz nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez Uczestnika z uprawnień przewidzianych przepisami prawa oraz dochodzeniu przez Uczestnika roszczeń na tej podstawie, z zastrzeżeniem że – z uwagi na fakt, że Promocja ma charakter sprzedaży wiązanej – odstąpienie od zakupu jednego z 2 (dwóch) Produktów powoduje utratę uprawnienia do skorzystania z Promocji, w związku z czym pozostałe Produkty będą mogły być zakupione w cenie regularnej lub cenie obowiązującej przy jednostkowej sprzedaży Produktów obowiązującej w momencie zakupu Produktów (o ile nie będzie wyższa niż cena regularna).
Promocja nie łączy się z innymi promocjami i akcjami obowiązującymi w E-sklepie.
Regulamin obowiązuje od 09.11 2022 roku godz. 14.00.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem oraz datą, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi.
Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji niniejszego regulaminu.
Skargi i reklamacje związane z prowadzeniem Promocji mogą zostać wysłane na adres: sklep@homla.com.pl.
Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres korespondencyjny (bądź e-mail) oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane osobowe”) jest N2H Sp. z o. o., al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, (adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków).
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia, w tym udzielenia odpowiedzi na skargi/reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes administratora).
Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: serwis.klienta@homla.com.pl
W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ww. osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia rozpatrzenia skargi/reklamacji.
Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przekazane dane osobowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
Dane osobowe przetwarzane będą przez czas zakończenia postępowania reklamacyjnego a ponadto, mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.