Darmowa dostawa od 50 zł

Szybka wysyłka zamówień

REGULAMIN

KART PODARUNKOWYCH HOMLA

DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH

 

Regulamin określa zasady nabywania przez klientów biznesowych (B2B) kart podarunkowych wydawanych przez N2H Sp. z o.o.

 

DEFINICJE

terminy pisane wielką literą w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

Wydawca – spółka N2H Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (25-323) przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116, będąca wydawcą Karty Podarunkowej.

Nabywca biznesowy / Nabywca – podmiot, będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który w ramach i w związku z prowadzoną działalnością nabywa Karty Podarunkowe w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych w wysokości ceny sprzedaży Kart Podarunkowych.

Składający Zamówienie – podmiot będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który w ramach i w związku z prowadzoną działalnością zainteresowany jest nabyciem Kart Podarunkowych na zasadach określonych Regulaminem, w związku z czym przesyła do Wydawcy Zamówienie zgodnie z treścią Regulaminu.

Użytkownik – posiadacz Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w Sklepie HOMLA.

Zamówienie – oświadczenie woli Składającego Zamówienie stanowiące złożenie oferty nabycia Kart Podarunkowych, składane w Wydawcy z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w formie elektronicznej wiadomości e-mail), zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności liczbę i wartość Kart Podarunkowych, których nabyciem jest zainteresowany Składający Zamówienie.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Kart Podarunkowych w rozumieniu K.c. zawarta pomiędzy Wydawcą a Składającym Zamówienie, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, na podstawie której Wydawca zobowiązuje się przenieść na Składającego Zamówienie własność Kart Podarunkowych o ustalonej kwocie doładowania i wydać mu je, a Składający Zamówienie zobowiązuje się Karty Podarunkowe odebrać i zapłacić Wydawcy ustaloną cenę.

Sklep HOMLA – placówka handlowa należąca do sieci sprzedaży marki HOMLA, położona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Aktualna lista placówek dostępna jest na stronie internetowej: www.homla.com.pl. Zmiana wykazu placówek handlowych może być dokonywana przez Wydawcę poprzez umieszczenie zmienionego wykazu placówek na Stronie internetowej.

Produkty – produkty handlowe znajdujące się w bieżącej ofercie Wydawcy w Sklepie HOMLA.

Karta Podarunkowa –bon towarowy na okaziciela wydawany przez Wydawcę, upoważniający do dokonania zakupu Produktów w Sklepach HOMLA do wartości limitu kwotowego ustalonego zgodnie z wolą Nabywcy. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz nie jest kartą kredytową, debetową ani płatniczą.

Regulamin – niniejszy Regulamin Karty Podarunkowej HOMLA dla Klientów Hurtowych dostępny na stronie internetowej https://homla.com.pl/regulamin-kart-podarunkowych-dla-klientow-biznesowych.

Regulamin Kart Podarunkowych – Regulamin Kart Podarunkowych Homla dostępny na stronie internetowej: https://homla.com.pl/regulamin-kart-podarunkowych-homla, określający m.in. zasady korzystania z Kart podarunkowych przez Użytkowników.

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa ogólne warunki nabywania Kart Podarunkowych przez Nabywców biznesowych oraz wydawania i aktywacji Kart Podarunkowych.
 2. Nabywca biznesowy może na zasadach określonych w Regulaminie nabyć Karty Podarunkowe na własne potrzeby lub w celu przekazania ich podmiotom trzecim.
 3. Użytkownik korzysta z Kart Podarunkowych na zasadach określonych w Regulaminie Kart Podarunkowych z zastrzeżeniem odmiennych postanowień przewidzianych w treści Regulaminu.
 4. Do nabycia Kart Podarunkowych w trybie opisanym w Regulaminie uprawnione są wyłącznie podmioty, będące Nabywcami biznesowymi.
 5. Do nabycia Kart Podarunkowych w trybie opisanym w Regulaminie nie są uprawnieni:

             
  a. konsumenci tj. osoby fizyczne, które dokonują czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością zawodową bądź gospodarczą, jak też
  b. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową i chcące zawrzeć Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą, gdy Umowa sprzedaży nieposiada dla danej osoby charakteru zawodowego.

§2 NABYCIE I AKTYWACJA KART PODARUNKOWYCH

 1. Nabywca może nabyć Karty Podarunkowe składając zamówienie w formie elektronicznej, przesyłając Zamówienie na adres e-mail Wydawcy: b2b@n2h.com.pl
 2. Nabycie Kart Podarunkowych poprzez złożenie Zamówienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej możliwe jest wyłącznie dla Zamówień na kwotę minimalną: 2000 złotych i jednocześnie minimalnie na 40 Kart Podarunkowych. Złożenie Zamówienia przez Składającego Zamówienie oznacza złożenie Wydawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży Kart Podarunkowych.
 3. Niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia, Wydawca skontaktuje się ze Składającym Zamówienie w celu poinformowania Składającego Zamówienie o możliwości realizacji Zamówienia, w celu doprecyzowania warunków Umowy lub w celu przyjęcia oferty.
 4. Umowa sprzedaży zawarta zostaje w momencie ustalenia i potwierdzenia przez Składającego Zamówienie i Wydawcę wszystkich istotnych warunków Umowy sprzedaży tj. ilości zamawianych Kart Podarunkowych, ceny sprzedaży Kart Podarunkowych, kosztu dostawy, terminu i sposobu płatności ceny ustalonej z tytułu nabycia Kart Podarunkowych oraz terminu wysyłki Kart Podarunkowych.
 5. Składający Zamówienie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wydawcy ceny nabycia Kart Podarunkowych w terminie i w sposób ustalony przez Strony.
 6. Nabycie Kart Podarunkowych wraz z informacją o wartości początkowej Kart Podarunkowych zostaną każdorazowo potwierdzone przez Wydawcę pisemnym, niefiskalnym pokwitowaniem, nie stanowiącym faktury VAT.
 7. Wydanie Kart Podarunkowych Nabywcy nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od produktów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.
 8. Początkowa wartość nominalna Kart Podarunkowych jest określana przy nabyciu Kart Podarunkowych.
 9. Karty Podarunkowe przekazane zostaną Nabywcy za pośrednictwem przewoźnika wybranego przez Wydawcę, chyba że Strony ustalą odmiennie.
 10. Strony ustalają, że wydanie Kart Podarunkowych Nabywcy dokonane jest z chwilą, gdy Wydawca powierzy je przewoźnikowi. Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Kart Podarunkowych przechodzi na Nabywcę z chwilą wydania Kart Podarunkowych przewoźnikowi.
 11. Karta Podarunkowa ważna jest przez kolejne 12 miesięcy od dnia jej aktywacji.
 12. Dniem aktywacji Karty Podarunkowej, jest dzień wydania Karty Podarunkowej Nabywcy, co oznacza że od tego dnia Nabywca i każdy następny posiadacz Karty (Użytkownik) może korzystać z nich w sposób określony w treści Regulaminu Kart Podarunkowych.
 13. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Karty Podarunkowej niezgodnie z Regulaminem Kart Podarunkowych lub niezgodnie z przeznaczeniem Kart Podarunkowych.
 14. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie ani zwrotowi w przypadku jej utraty, kradzieży czy uszkodzenia nie wynikających z winy Wydawcy. W przypadku utraty (lub uszkodzenia) Kart Podarunkowych po ich wydaniu Nabywcy z przyczyn nie zawinionych przez Wydawcę, Wydawca nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.

§3 RĘKOJMIA

 1. Reklamacje w stosunku do Kart Podarunkowych nabytych w trybie przewidzianym w Regulaminie mogą być składane przez Nabywców i będą rozpatrywane przez Wydawcę niezwłocznie od dnia otrzymania przez Wydawcę.
 2. Reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej poprzez przesłanie jej pod adres: reklamacja.salony@homla.com.pl.
 3. W przypadku reklamacji dotyczącej Karty Podarunkowej uszkodzonej w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację, Nabywca jest zobowiązany do dostarczenia Wydawcy reklamowanej Karty Podarunkowej. W sytuacji, gdy mimo uszkodzenia Karty, na podstawie numeru Karty Podarunkowej będzie możliwe ustalenie przez Wydawcę informacji o aktualnej wartości nominalnej Karty Podarunkowej, Nabywca będzie uprawniony do otrzymania, w zamian za zwrot Karty uszkodzonej, kolejnej Karty Podarunkowej o wartości nominalnej odpowiadającej aktualnej wartości nominalnej uszkodzonej Karty Podarunkowej. Okres ważności Kolejnej Karty Podarunkowej, wydanej przez Wydawcę będzie wynosił 12 miesięcy od dnia aktywacji.
 4. Koszty ewentualnych przesyłek związanych z reklamacjami składanymi przez Nabywcę ponosi Nabywca, chyba że Wydawca postanowi inaczej.

§4 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych ujawnianych w związku ze składaniem Zamówień, realizacją Umowy sprzedaży oraz w związku ze składaniem i rozpatrywaniem reklamacji wynikających z Umów sprzedaży jest Wydawca, tj. N2h Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:


  a. złożenia Zamówienia i realizacji Umowy sprzedaży

  b. rozpatrzenia reklamacji.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:


  a.  w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku ze złożeniem Zamówienia i realizacją Umowy sprzedaży: art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),

  b.  w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z rozpatrzeniem reklamacji: art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes administratora danych polegający na przetwarzaniu danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu reklamacji).

 4. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione przez Wydawcę podmiotom świadczącym na rzecz Wydawcy usługi hostingowe, księgowe oraz przewoźnikom, którzy będą realizować wysyłkę Kart Podarunkowych.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 6. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, osoba, której dane są przetwarzane, uprawniona jest do wniesienia sprzeciwu.
 7. Prawo do złożenia sprzeciwu może być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: rodo@homla.com.pl.
 8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 9. Dane osobowe nie będą przesyłane do państwa trzeciego jak również na podstawie tych danych, administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany.
 10. W zakresie złożenia Zamówienia i realizacji Umowy podanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji Umowy sprzedaży.
 11. PW zakresie złożenia i rozpatrzenia reklamacji podanie danych osobowych niezbędnych dla weryfikacji reklamacji oraz poinformowania o decyzji w sprawie reklamacji, jest niezbędne dla jej rozpatrzenia.
 12. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny odpowiednio dla realizacji i księgowego rozliczenia Umowy sprzedaży oraz ostatecznego zamknięcia zgłoszenia reklamacyjnego.
 13. Wydawca może przechowywać dane osobowe dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń, na podstawie. art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadnionego interesu administratora danych).

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W przypadku, w którym Nabywca przekazuje ją Użytkownikowi, Nabywca powinien poinformować Użytkownika o treści Regulaminu Kart Podarunkowych, dostępnego na stronie internetowej: www.homla.com.pl.
 3. Wydawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Wydawca udostępni zmieniony Regulamin zarówno na stronie internetowej: www.homla.com.pl. Zmieniony Regulamin, nie będzie dotyczył Kart Podarunkowych, wydanych do dnia zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w dniu wskazanym w jego treści, nie wcześniej jednak niż z dniem opublikowania na stronie internetowej: www.homla.com.pl
 4. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji tj. od dnia 1.11.2021 roku.