Darmowa dostawa od 50 zł

Szybka wysyłka zamówień

 

Regulamin Konkursu ,,Czerwcówka z Homla’’
(„Regulamin”)

 

§ 1 NAZWA KONKURSU

Konkurs prowadzony jest pod nazwą ,,Czerwcówka z Homla’’ (dalej: „Konkurs”).

 

§ 2 ORGANIZATOR KONKURSU; FUNDATOR KONKURSU

Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród w Konkursie jest N2H spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000624595, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego 71.000.300,00 zł, NIP: 6572924116, adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3 CZAS TRWANIA KONKURSU; MIEJSCE PROWADZENIA KONKURSU

1.      Czas trwania konkursu obejmuje okres od 16 czerwca 2023 roku, od momentu opublikowania przez Organizatora postu konkursowego w serwisie wskazanym w § 3 ust. 3 Regulaminu, do 30 czerwca 2023 roku, do godziny 23:00 („Czas trwania Konkursu”). Czas trwania Konkursu jest jednocześnie czasem, w jakim dokonuje się zgłoszenia udziału w Konkursie.
2.      Organizator jest uprawniony do wydłużenia Czasu trwania Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje na swoim profilu Instagram.
3.      Konkurs jest prowadzony wyłącznie za pośrednictwem Serwisu Instagram: @hellohomla (dalej również: „Serwis”).

 

§ 4 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE. PRZEBIEG KONKURSU. ZADANIE KONKURSOWE

1.      Uczestnikami Konkursu (dalej: „Uczestnik”) mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które:
a)      są zarejestrowanymi użytkownikami posiadającymi aktywne konto w serwisie Instagram;
b)      na warunkach wynikających z Regulaminu wykonają zadanie konkursowe opisane
w Regulaminie.
2.      Organizator zastrzega sobie prawo zweryfikowania, czy uczestnik Konkursu jest osobą pełnoletnią, poprzez żądanie złożenia przez Uczestnika oświadczenia według wzoru Organizatora. Odmowa przedłożenia oświadczenia lub złożenie oświadczenia, które nie potwierdza osiągnięcia przez Uczestnika pełnoletności będzie skutkowało wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
3.      Organizator wykluczy z Konkursu uczestników, którzy nie spełniają warunków określonych w § 4 ust. 1 Regulaminu, a także w przypadku, gdy treści zamieszczone w wykonaniu zadania konkursowego stanowią:
a)      naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub praw osobistych;
b)      naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu;
c)      zawierają treści wulgarne, nieobyczajne, powszechnie uznane za obelżywe lub stanowią czyn karalny w rozumieniu przepisów prawa karnego obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4.      Organizator może wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestników, którzy posługują się kilkoma kontami w Serwisie, posługują się fikcyjnymi kontami bądź prowadzą jakiekolwiek działania mające na celu próbę obejścia Regulaminu lub jego naruszenia.
5.      W razie wykluczenia Uczestnika Organizator niezwłocznie usunie treści zamieszczone przez tego Uczestnika.
6.      W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie ich rodzin, tj.: zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
7.      Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu na każdym jego etapie, bez konieczności podania przyczyny.
8.      Na potrzeby przeprowadzenia Konkursu Organizator powołuje komisję konkursową. Do zadań komisji konkursowej należy organizacja Konkursu, wybór zwycięzcy oraz czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. Organizator samodzielnie ustala szczegółowe zadania komisji konkursowej oraz jej skład, przy czym w skład komisji wchodzą 3 osoby. Organizator nie ujawnia danych osobowych komisji konkursowej.
9.      Zadaniem Uczestnika Konkursu jest łącznie:
a)      Polubienie postu dotyczącego Konkursu, opublikowanego przez Organizatora w dniu 16 czerwca 2023 r. oraz
b)      Dokonanie zgłoszenia konkursowego poprzez umieszczenie posta na swoim profilu na Instagramie w formie opisu i zdjęcia/galerii zdjęć/video/reelsa, który będzie odpowiedzią na zadanie: „Podziel się z nami, jak łapiesz pierwsze, letnie chwile z wykorzystaniem produktów z kolekcji Homla” oraz oznaczenie tego zgłoszenia konkursowego @hellohomla i 2 (dwoma) hasztagami: #czerwcowkazHomla, #hellohomla (zadanie konkursowe).
10.   Komisja konkursowa niezwłocznie po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu dokona wyboru zwycięzcy, którym będzie: 3 (słownie: trzech) Uczestników, którzy wykonali zadanie konkursowe.
11.   Przy wyborze zwycięzcy Komisja Konkursowa kieruje się w szczególności następującymi kryteriami:
a)      Zgodność z tematem dodanego przez Uczestnika zgłoszenia;
b)      Oryginalność dodanego przez Uczestnika zgłoszenia;
c)      Kreatywność Uczestnika będącego autorem zgłoszenia.
12.   Uczestnik poprzez dodanie komentarza wyraża nieodwołalną i bezterminową zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora opublikowanej przez Uczestnika treści w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. W razie wątpliwości poczytuje się, że treść taka może zostać wykorzystana z uwzględnieniem zasad określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo autorskie.
13.   Z tytułu uczestnictwa w Konkursie Uczestnikowi nie przysługują żadne świadczenia ani odpłatności poza wyraźnie wskazanymi w treści Regulaminu.
14.   O wynikach Konkursu Organizator zawiadomi Uczestników w dniu  3 lipca 2023 roku, po zakończeniu Czasu trwania Konkursu. Zawiadomienie nastąpi poprzez opublikowanie informacji na social mediach, wskazanych w Regulaminie.

 

§ 5 NAGRODY

1.      W Konkursie przewidziano nagrody w postaci 3 (trzech) kart podarunkowych o wartości 100 zł brutto każda.
2.      Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny. Zasady korzystania z kart podarunkowych określone są na stronie: www.homla.com.pl, w zakładce Regulaminy.
3.      Zwycięzca zobowiązany jest do przekazania za pośrednictwem Instagrama w trybie prywatnym, tj. bez publikowania wobec nieograniczonej liczby osób danych niezbędnych do przekazania nagrody w ciągu 5 dni od momentu zawiadomienia, o którym mowa w § 4 ust. 14 Regulaminu. W przypadku braku przekazania informacji określonych w zdaniu pierwszym, nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.  Organizator w takiej sytuacji może przyznać nagrodę kolejnej osobie, która w ocenie komisji konkursowej wykonała kolejne najlepsze zadanie konkursowe, o czym informuje wyłącznie tę osobę.
4.      Nagroda zostanie przesłana do Zwycięzcy przesyłką kurierską. Organizator ponosi koszty dostarczenia przesyłki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. O sposobie doręczenia, w tym o przewoźniku oraz metodzie przesyłki decyduje wyłącznie Organizator. W przypadku, gdy Karta podarunkowa będzie miała postać elektroniczną, może ona zostać przekazana przez Organizatora w formie elektronicznej, na podany przez Uczestnika adres e–mail.
5.      W przypadkach wymaganych prawem, do wartości Nagrody podlegającej opodatkowaniu zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody. Zwycięzca Konkursu zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem zdobywcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany przekazać Organizatorowi dane niezbędne do wypełnienia wyżej wskazanych obowiązków.
6.       Postanowienia ust. 5 mają zastosowanie, gdy przepisy prawa nakładają obowiązek pobrania podatku od nagród przez Organizatora. W przeciwnym razie postanowienia te pomija się.

 

§ 6 PODSTAWY PROWADZENIA KONKURSU

1.      Niniejszy Regulamin stanowi ogół zobowiązań pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami Konkursu.
2.      Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób, ani w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, przeprowadzany, administrowany, stowarzyszony ani powiązany z serwisami społecznościowymi, w szczególności takimi jak www.facebook.com oraz  www.instagram.com, dostępnymi w sieci Internet odpowiednio pod adresami URL:  http://www.facebook.com oraz http://www.instagram.com, co oznacza, że serwis Facebook jak również serwis Instagram nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za przeprowadzenie tego Konkursu. W związku z powyższym wszelkie reklamacje związane z przeprowadzeniem konkursu należy zgłaszać bezpośrednio do Organizatora.
3.      Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.      Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Organizator Konkursu informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku z uczestnictwem w Konkursie (dalej: „Dane osobowe”) jest N2H sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków. Niezależnie od powyższego administratorem danych osób posiadających konto w serwisie Instagram, pozostaje ten podmiot.
2.      Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Przetwarzanie danych oparte jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora i wynika z uzasadnionego celu jakim jest realizacja i przeprowadzenie Konkursu, w przypadku zwycięzców doręczenie im nagrody, a w przypadku osób składających reklamację udzielenie odpowiedzi na zapytanie. Usprawiedliwiony interes administratora nie koliduje z prawami i wolnościami Uczestników. W przypadku złożenia reklamacji przez Uczestnika, dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Niezależnie od powyższego administrator może przetwarzać dane osobowe dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe, takie jak numer identyfikacji podatkowej, jakim w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej jest numer PESEL, mogą być przetwarzane wyłącznie w celu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i tylko w przypadku, gdy taki obowiązek spoczywa na Organizatorze jako płatniku takiego podatku.
3.      Dane zwycięzców konkursu mogą zostać udostępnione kurierom / dostawcom w celu doręczenia nagrody, jak również odpowiednim organom podatkowym.
4.      Dane osobowe Uczestników nie będą przesyłane do państw trzecich jak również na podstawie tych danych Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany.
5.      Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w Czasie trwania Konkursu, z zastrzeżeniem tego, iż opublikowane zgłoszenia konkursowe w serwisie Instagram nie będą usuwane przez Administratora, zaś w stosunku do zwycięzców dane przetwarzane będą do czasu prawidłowego doręczenia nagrody i rozliczenia podatku, a w stosunku do osób, które złożyły reklamację lub skargę przez okres ich rozpatrzenia.
6.      Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, aktualizacji usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jak również prawo przenoszenia danych. Prawa można zrealizować poprzez przesłanie zgłoszenia na adres: rodo@n2h.com.pl lub na adres pocztowy, wskazany w punkcie 1 powyżej.
7.      W przypadku, w którym Uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia, ma on prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8.      Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Konkursie / otrzymania nagrody.

 

§ 8 TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1.      Skargi i reklamacje związane z funkcjonowaniem Konkursu, a także związane z realizacją korzyści z niego wynikających, mogą zostać złożone pisemnie listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora: N2H Sp. z o.o., ul Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków, lub w drodze wiadomości mailowej na adres: sklep@homla.com.pl. Na kopercie (przesyłka pocztowa) lub w tytule wiadomości e – mail należy wskazać dopisek: „Konkurs: Czerwcówka z Homla”.
2.      Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny lub adres e-mail oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji oraz sposób, w jaki Uczestnik życzy sobie zostać powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji (list polecony albo wiadomość mailowa).
3.      Skargę składa się w terminie 14 dni roboczych od daty opublikowania rozstrzygnięcia Konkursu, przy czym w przypadku skierowania skargi na adres korespondencyjny, wystarczy nadanie skargi przed upływem terminu wskazanego powyżej w placówce operatora pocztowego.
4.      Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Organizatorowi. Skargi rozpatruje komisja konkursowa. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w sposób żądany w skardze, tj. albo w formie pisemnej, na podany przez siebie adres korespondencyjny lub w formie dokumentowej na adres e–mail.  Decyzje komisji konkursowej w przedmiocie rozpatrzenia skargi są ostateczne.
5.      Skargi złożone po upływie terminu lub nie zawierające wszystkich danych i informacji wskazanych ust. 2 powyżej nie będą rozpatrywane.

 

§ 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.      Organizator ponosi względem Uczestnika odpowiedzialność na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem zapisów niniejszego paragrafu.
2.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie, tj. w szczególności za terminowość i prawidłowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, i za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem których zamieszczane będą zgłoszenia Uczestników.
3.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie nagród tj. w szczególności za terminowość i prawidłowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym firm kurierskich lub Poczty Polskiej.
4.      W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania, odwołania, zmiany zasad Konkursu lub formy interpretacji zgłoszonych prac konkursowych. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian.
5.      Organizator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za: a) ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w konkursie b) połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do Serwisu drogą elektroniczną, c) jakiekolwiek problemy wynikające z działania Serwisu, d) szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Uczestników w związku z interakcjami z Serwisem, e) sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w Serwisie powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w Serwisie, f) naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.
6.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu.
7.      W każdym przypadku odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona do wartości rynkowej nagrody aktualnej na dzień upływu Czasu trwania Konkursu.

 

§ 10 ZMIANY I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków oraz zasad uczestnictwa w Konkursie. W przypadku zmiany Regulaminu, informacja o zmianie oraz nowy Regulamin zostaną̨ opublikowane w kanałach, za pośrednictwem których prowadzony jest Konkurs i są skuteczne z momentem ich opublikowania.
2.      Regulamin jest dostępny pod adresem: https://homla.com.pl/pozostale-regulaminy.
3.      Jakiekolwiek spory wynikłe z udziału w Konkursie będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.