Darmowa dostawa od 50 zł

Szybka wysyłka zamówień

REGULAMIN KONKURSU

„500 000 fanów na Facebooku”

 

 • 1 NAZWA KONKURSU

Konkurs prowadzony jest pod nazwą „500 000 fanów na Facebooku” (dalej: „Konkurs”).

 

 • 2 ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem Konkursu jest N2H Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000624595, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego 54.000.100,00 zł, NIP: 6572924116, adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków, zwana dalej „Organizatorem”.

 

 • 3 CZAS TRWANIA KONKURSU
 1. Czas trwania konkursu obejmuje okres od dnia 29.09.2021 roku od godziny opublikowania przez Organizatora postu konkursowego w serwisie Facebook do dnia 30.09.2021 roku do godziny 10:00.
 2. Ogłoszenie wyników nastąpi do 5 dni roboczych od czasu publikacji postu.

 

 • 4 PODSTAWY PROWADZENIA KONKURSU
 1. Organizator udostępnia Regulamin na stronie internetowej serwisu społecznościowego https://www.homla.com.pl.
 2. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób, ani w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, przeprowadzany, administrowany, stowarzyszony ani powiązany z serwisami społecznościowymi  www.facebook.com, www.pinterest.com, www.instagram.com (dalej: „Serwisy”), dostępnymi w sieci Internet odpowiednio pod adresami URL: http://www.facebook.com, http://www.pinterest.com http://www.instagram.com, co oznacza, e serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przeprowadzenie tego Konkursu.

 

 • 5 UCZESTNICTWO W KONKURSIE
 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba pełnoletnia, zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem osób wymienionych w § 5 ust. 3 Regulaminu.
 2. Uczestnikiem może być osoba, która łącznie spełnia wszystkie poniżej wskazane przesłanki:
 3. zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu;
 4. spełniła warunki przewidziane w treści Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do Zadania konkursowego;
 5. posiada indywidualne konto w serwisie Facebook.
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz najbliżsi członkowie ich rodzin tj. ich wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 7. Zapewnienie możliwości udziału w Konkursie jest świadczone drogą elektroniczną.
 8. Wymagania techniczne niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie są następujące:
 9. urządzenie z dostępem do sieci Internet;
 10. standardowa przeglądarka internetowa z obsługą cookies.
 11. Uczestnik realizując Zadanie konkursowe przystępuje do uczestnictwa w Konkursie. W przypadku, w którym Uczestnik będzie chciał zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie może to zrobić bądź poprzez usunięcie Zadania konkursowego bądź poprzez zgłoszenie powyższego faktu w formie wiadomości elektronicznej na adres konkurs@homla.com.pl.

 

 • 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawi ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Organizator Konkursu informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku z uczestnictwem w Konkursie (dalej: „Dane osobowe”) jest N2H Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków. 
 2. Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe:
 3. Uczestnicy: imię, nazwisko,
 4. Laureaci: imię, nazwisko, adres email, ewentualnie inne dane, których podanie wynika z przepisów prawa, a jest niezbędne do prawidłowego rozliczenia otrzymanej nagrody,
 5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Przetwarzanie danych oparte jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora i wynika z uzasadnionego celu jakim jest realizacja i przeprowadzenie Konkursu, a w przypadku Laureata otrzymanie nagrody. Usprawiedliwiony interes administratora nie jest nadrzędny w stosunku do praw i wolności Uczestników. W przypadku złożenia reklamacji przez Uczestnika, dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 6. Dane Laureata Konkursu nie będą udostępnianie innym odbiorcom danych.
 7. Dane osobowe Uczestników nie będą przesyłane do państw trzecich jak również na podstawie tych danych Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany.
 8. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w okresie trwania Konkursu, w stosunku do Laureata do czasu prawidłowego doręczenia nagrody, a w stosunku do osób, które złożyły reklamację lub skargę przez okres ich rozpatrzenia.
 9. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jak również prawo przenoszenia danych. W celu realizacji powyższych praw można wysłać korespondencję na wskazany powyżej adres siedziby Administratora lub na adres email: rodo@homla.com.pl. W przypadku, w którym Uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia, ma on prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Konkursie / otrzymania nagrody.

 

 • 7 ZASADY KONKURSU
 1. Uczestnik, który spełnił przesłanki określone w § 5 ust. 1, 2 Regulaminu wykonuje Zadanie konkursowe, które polega na:
  1. opublikowaniu pod postem konkursowym, zamieszczonym przez Organizatora na profilu Homla, linku do ulubionego produktu pochodzącego ze sklepu internetowego prowadzonego pod adresem: homla.com.pl oraz
  2. odpowiedzi na pytanie: „Który produkt z oferty Homla podoba Ci się najbardziej?(„Zgłoszenie konkursowe”).
 2. Zgłoszenie konkursowe może być zrealizowane przez Uczestnika w dowolnej formie.
 3. Zgłoszenie konkursowe nie może naruszać zasad dobrych obyczajów, zawierać treści obelżywych lub powszechnie uznanych za obraźliwe, naruszających prawa osób trzecich (w tym praw autorskich i prawa do wizerunku osób trzecich) lub niezgodnych z prawem polskim, a także w sposób oczywisty godzących w uczucia religijne.
 4. Zgłoszenie konkursowe nie może zwierać oznaczeń marek konkurencyjnych w stosunku do marki Homla.
 5. Organizator zastrzega, że w przypadku, w którym Zgłoszenie konkursowe zawiera treści oczywiście naruszające zasady dobrych obyczajów, obelżywe lub powszechnie uznane za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub niezgodne z prawem polskim, a także w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne zostanie usunięte z uczestnictwa w Konkursie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy posługują się kilkoma kontami Facebook, posługują się fikcyjnymi kontami Facebook, nie spełniły wszystkich wymogów związanych z udziałem w Konkursie, prowadzą jakiekolwiek działania mające na celu próbę obejścia Regulaminu lub jego naruszenia.
 7. Usunięcie postu ze Zgłoszeniem konkursowym jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie.
 8. W Konkursie można brać udział więcej niż jeden raz, przy czym można otrzymać wyłącznie jedną Nagrodę.
 9. Zgłoszenia konkursowe o takiej samej treści będą brane pod uwagę wyłącznie jednokrotnie.

 

 • 8 WYBÓR LAUREATA KONKURSU
 1. Pięćdziesięciu (50) Laureatów Konkursu (dalej: „Laureaci”) zostanie wyłonionych spośród Uczestników, którzy zrealizują Zadanie konkursowe oraz spełniają warunki określone w § 5 ust.1, 2 Regulaminu.
 2. Laureaci zostaną wyłonieni do 5 dni roboczych od czasu publikacji postu przez dwuosobową komisję konkursową powołaną przez Organizatora.
 3. Zgłoszenia konkursowe będą oceniane z uwzględnieniem kryterium kreatywności i oryginalności odpowiedzi na zadanie konkursowe.
 4. O wyłonieniu Laureatów Konkursu, Organizator poinformuje poprzez komentarze pod zwycięskimi postami konkursowymi, do 5 dni roboczych od czasu publikacji postu konkursowego.

 

 • 9 NAGRODA
 1. W Konkursie przewidziano po jednej (1) nagrodzie (dalej: „Nagroda”) dla pięćdziesięciu (50) Laureatów.
 2. Nagrodą w Konkursie jest elektroniczny bon towarowy na zakupy w sklepie internetowym Homla prowadzonym pod adresem: https://homla.com.pl/ (dalej: „Sklep internetowy”), o wartości 100,00 (stu i 00/100) złotych („Bon”).
 3. Nagroda zostanie przekazana Laureatowi w wiadomości prywatnej przesłanej Laureatowi na portalu serwisu Facebook (wiadomość prywatna zostanie przesłana z użyciem profilu, z którego Laureat korzystał w celu wzięcia udziału w Konkursie) – Bon będzie miał postać elektronicznego kodu.
 4. Bon można wykorzystać jednorazowo, w terminie od 10.10.2021 do 31.10.2021r, na zakupy o wartości minimum 101 złotych. Bon wykorzystuje się poprzez wprowadzenie elektronicznego kodu w pole „Kod rabatowy” trakcie realizacji zamówienia w Sklepie internetowym.
 5. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do zmiany Nagrody (Bonu) na ekwiwalent pieniężny.
 6. Nagrody zgodnie z treścią przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią wartość wolną od opodatkowania podatkiem dochodowym. Wartość pojedynczej Nagrody to 100,00 zł.

 

 • 10 TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
 1. Skargi i reklamacje związane z funkcjonowaniem Konkursu, a także związane z realizacją korzyści z niego wynikających, mogą zostać złożone pisemnie na adres korespondencyjny Organizatora: Homla Sp. z o.o., ul Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków, lub w drodze wiadomości mailowej na adres: konkurs@homla.com.pl.
 2. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny lub adres e-mail oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji oraz sposób w jaki Uczestnik życzy sobie zostać powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji (list polecony albo wiadomość mailowa).
 3. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie.