Darmowa dostawa od 50 zł

Szybka wysyłka zamówień

Regulamin Konkursu Konkurs urodzinowy

§ 1 NAZWA KONKURSU

Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Konkurs urodzinowy” (dalej: „Konkurs”).

§ 2 ORGANIZATOR KONKURSU. FUNDATOR KONKURSU

Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród w Konkursie jest N2H spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000624595, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego 71.000.300,00 zł, NIP: 6572924116, adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków, właściciel marki Homla, zwana dalej „Organizatorem”. 

§ 3 CZAS TRWANIA KONKURSU. MIEJSCE PROWADZENIA KONKURSU

1.      Czas trwania konkursu obejmuje okres od 12 października 2022 roku, od momentu opublikowania przez Organizatora postu konkursowego w serwisach wskazanych w § 3 ust. 3 Regulaminu, do 16 października 2022 roku, do końca dnia („Czas trwania Konkursu”). Czas trwania Konkursu jest jednocześnie Czasem, w jakim dokonuje się zgłoszenia udziału w Konkursie.

2.      Organizator jest uprawniony do wydłużenia Czasu trwania Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje na Facebooku.

3.      Konkurs jest prowadzony wyłącznie za pośrednictwem kanałów social media: Facebook.

§ 4 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE. PRZEBIEG KONKURSU. ZADANIE KONKURSOWE

1.      Uczestnikami Konkursu (dalej: „Uczestnik”) mogą być osoby fizyczne, które:

1)      są zarejestrowanymi użytkownikami posiadającymi aktywne konto w serwisie Facebook;

2)      ukończyły 18 rok życia. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą wziąć udział w Konkursie tylko za zgodą rodzica sprawującego władzę rodzicielską/opiekuna prawnego, o ile ukończyły 13 rok życia;

3)      na warunkach wynikających z Regulaminu wykonają zadanie konkursowe opisane w Regulaminie.  

2.      Organizator wykluczy z Konkursu uczestników, którzy nie spełniają warunków określonych w § 4 ust. 1 Regulaminu, a także w przypadku, gdy treści zamieszczone w wykonaniu zadania konkursowego stanowią:

1)      naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych;

2)      naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu;

3)      zawierają treści wulgarne, nieobyczajne, powszechnie uznane za obelżywe lub stanowią czyn karalny
w rozumieniu przepisów prawa karnego obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3.      Organizator wykluczy z udziału w Konkursie Uczestników, którzy na jego żądanie nie przedstawią zgody rodzica sprawującego opiekę rodzicielską/opiekuna prawnego według wzoru Organizatora.

4.      Organizator może wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestników, którzy posługują się kilkoma kontami Facebook, posługują się fikcyjnymi kontami Facebook bądź prowadzą jakiekolwiek działania mające na celu próbę obejścia Regulaminu lub jego naruszenia.

5.      W razie wykluczenia Uczestnika Organizator niezwłocznie usunie treści zamieszczone przez tego Uczestnika.

6.      W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie ich rodzin, tj.: zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

7.      Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu na każdym jego etapie, bez konieczności podania przyczyny.

8.       Na potrzeby przeprowadzenia Konkursu Organizator powołuje komisję konkursową. Do zadań komisji konkursowej należy organizacja Konkursu, wybór zwycięzcy oraz czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. Organizator samodzielnie ustala szczegółowe zadania komisji konkursowej oraz jej skład, przy czym w skład komisji wchodzą 3 osoby. Organizator nie ujawnia danych osobowych komisji konkursowej.

9.    Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

a) Udostępnienie na swojej tablicy w serwisie Facebook postu konkursowego Organizatora, o którym mowa w § 3 ust. 1 oraz

b)  dodanie komentarza w serwisie Facebook pod udostępnionym przez siebie postem konkursowym, zawierającego co najmniej 1 (słownie: jedną) fotografię ulubionego produktu marki Homla wraz z opisem zawierającym odpowiedź na pytanie: „Dlaczego to właśnie opublikowany przez Ciebie przedmiot marki Homla jest Twoim ulubionym?”

(łącznie zadanie konkursowe).

10.   Fotografia, o której mowa w § 4 ust. 9 nie może zawierać wizerunków Uczestnika ani jakichkolwiek osób trzecich. Uczestnik dokonujący zgłoszenia w sposób sprzeczny ze zdaniem poprzedzającym podlega wykluczeniu. Wykonanie zadania konkursowego jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że Uczestnik jest wyłącznym autorem zamieszczonego komentarza oraz fotografii (pracy konkursowej).

11.   Uczestnik może w ramach konkursu wykonać więcej niż jeden raz zadanie konkursowe, tj. opublikować więcej niż jeden komentarz. W każdym przypadku jednak jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.

12.   Komisja konkursowa niezwłocznie po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu dokona wyboru zwycięzców, którymi będą: 6 (słownie: sześciu) Uczestników, którzy wykonali zadanie konkursowe za pośrednictwem Facebooka.

13.   Przy wyborze zwycięzcy Komisja Konkursowa kieruje się w szczególności następującymi kryteriami:

1)      Zgodność z tematem dodanego przez Uczestnika komentarza i fotografii;

2)      Oryginalność dodanego przez Uczestnika komentarza i fotografii;

3)      Kreatywność Uczestnika w wykonaniu zadania konkursowego.

14.   Uczestnik poprzez dodanie fotografii i komentarza wyraża nieodwołalną i bezterminową zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora opublikowanej przez Uczestnika treści w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. W razie wątpliwości poczytuje się, że treść taka może zostać wykorzystana z uwzględnieniem zasad określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo autorskie.

15.   Z tytułu uczestnictwa w Konkursie Uczestnikowi nie przysługują żadne świadczenia ani odpłatności poza wyraźnie wskazanymi w treści Regulaminu.

16.   O wynikach Konkursu Organizator zawiadomi Uczestników nie później niż do dnia 18.10.2022.

§ 5 NAGRODY

1.      W Konkursie przewidziano nagrody w postaci 6 (słownie: sześć) kart podarunkowych do wykorzystania
w stacjonarnych salonach marki Homla o wartości 100 (słownie: sto) złotych brutto każda. Kwota określona w zdaniu pierwszym zawiera kwotę odpowiadającą wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10 % wartości nagrody. Organizator informuje, że wskazana wyżej część nagrody może zostać pobrana przez Organizatora jako płatnika tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych i odprowadzona do właściwego organu podatkowego, na co wykonując zadanie konkursowe wyraża zgodę. Wysokość kwoty stanowiącej równowartość podatku dochodowego, zawierającej się
w nagrodzie może ulec zmianie w razie zmiany w tym zakresie obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

2.      Wykorzystanie środków na karcie podarunkowej jest możliwe w okresie 1 (słownie: jednego) roku od momentu aktywacji, o której mowa w § 5 ust. 4 poniżej. Szczegółowe zasady korzystania z kart podarunkowych zostały określone w Regulaminie kart podarunkowych, dostępnych pod linkiem: https://homla.com.pl/regulamin-kart-podarunkowych-homla.

3.      Uczestnicy zobowiązani są do przekazania za pośrednictwem Facebook w trybie prywatnym, tj. bez publikowania wobec nieograniczonej liczby osób danych niezbędnych do przekazania nagrody w ciągu 5 dni od momentu zakończenia Czasu Trwania Konkursu, takich jak imię i nazwisko oraz data urodzenia.
W przypadku braku przekazania informacji określonych w zdaniu pierwszym, nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.  Organizator w takiej sytuacji może przyznać nagrodę kolejnej osobie, która w ocenie komisji konkursowej wykonała kolejne najlepsze zadanie konkursowe, o czym informuje wyłącznie tę osobę.

4.      Karty podarunkowe będą dostępne do odbioru w dowolnym stacjonarnym Salonie Homla na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W celu weryfikacji tożsamości Uczestnik jest zobowiązany podać imię, nazwisko oraz datę urodzenia, a także może zostać poproszony o okazanie dowodu osobistego w celu zweryfikowania prawdziwości w/w danych. W momencie odbioru karty podarunkowej przez Uczestnika, pracownik Salonu Homla dokona aktywacji karty podarunkowej i odbierze pokwitowanie od Uczestnika, potwierdzające przekazanie nagrody.

5.      Karty podarunkowe podlegają odbiorowi w okresie dwóch tygodni od daty zakończenia Czasu trwania Konkursu, określonej w § 3 ust. 1. Karty nieodebrane w tym czasie przepadają, a Uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w tym roszczenie o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego.

§ 6 PODSTAWY PROWADZENIA KONKURSU

1.      Niniejszy Regulamin stanowi ogół zobowiązań pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami Konkursu.

2.      Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób, ani w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, przeprowadzany, administrowany, stowarzyszony ani powiązany z serwisem społecznościowym www.facebook.com  dostępnym w sieci Internet pod adresem URL: http://www.facebook.com co oznacza, że serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przeprowadzenie tego Konkursu. W związku
z powyższym wszelkie reklamacje związane z przeprowadzeniem konkursu należy zgłaszać bezpośrednio do Organizatora.

3.    Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.    Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Organizator Konkursu informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku z uczestnictwem w Konkursie (dalej: „Dane osobowe”) jest N2H sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków. Niezależnie od powyższego administratorem danych osób posiadających konto w serwisie Facebook, pozostaje ten podmiot.

2.    Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Przetwarzanie danych oparte jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora i wynika z uzasadnionego celu jakim jest realizacja i przeprowadzenie Konkursu, w przypadku zwycięzców doręczenie im nagrody, a w przypadku osób składających reklamację udzielenie odpowiedzi na zapytanie. Usprawiedliwiony interes administratora nie koliduje z prawami
i wolnościami Uczestników. W przypadku złożenia reklamacji przez Uczestnika, dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Niezależnie od powyższego administrator może przetwarzać dane osobowe dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

3.    Dane zwycięzców konkursu mogą zostać udostępnione odpowiednim organom podatkowym.

4.    Dane osobowe Uczestników nie będą przesyłane do państw trzecich jak również na podstawie tych danych Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany.

5.    Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w Czasie trwania Konkursu, z zastrzeżeniem tego, iż opublikowane zgłoszenia konkursowe w serwisie Facebook i Instagram nie będą usuwane przez Administratora, zaś w stosunku do zwycięzców dane przetwarzane będą do czasu prawidłowego przekazania nagrody i rozliczenia podatku, a w stosunku do osób, które złożyły reklamację lub skargę przez okres ich rozpatrzenia.

6.    Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, aktualizacji usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jak również prawo przenoszenia danych. Prawa można zrealizować poprzez przesłanie zgłoszenia na adres: rodo@homla.com.pl lub na adres pocztowy, wskazany w punkcie 1 powyżej.

7.    W przypadku, w którym Uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia, ma on prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8.    Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Konkursie / otrzymania nagrody.

§ 8 TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1.       Skargi i reklamacje związane z funkcjonowaniem Konkursu, a także związane z realizacją korzyści z niego wynikających, mogą zostać złożone pisemnie listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora: N2H Sp. z o.o., ul Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków, lub w drodze wiadomości mailowej na adres: sklep@homla.com.pl. Na kopercie (przesyłka pocztowa) lub w tytule wiadomości e – mail należy wskazać dopisek: „Konkurs urodzinowy”.

2.       Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny lub adres e-mail oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji oraz sposób, w jaki Uczestnik życzy sobie zostać powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji (list polecony albo wiadomość mailowa).

3.       Skargę składa się w terminie 14 dni roboczych od daty opublikowania rozstrzygnięcia Konkursu, przy czym w przypadku skierowania skargi na adres korespondencyjny, wystarczy nadanie skargi przed upływem terminu wskazanego powyżej w placówce operatora pocztowego.

4.       Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Organizatorowi. Skargi rozpatruje komisja konkursowa. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w sposób żądany
w skardze, tj. albo w formie pisemnej, na podany przez siebie adres korespondencyjny lub w formie dokumentowej na adres e – mail.  Decyzje komisji konkursowej w przedmiocie rozpatrzenia skargi są ostateczne.

5.       Skargi złożone po upływie terminu lub nie zawierające wszystkich danych i informacji wskazanych ust. 2 powyżej nie będą rozpatrywane.

§ 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.      Organizator ponosi względem Uczestnika odpowiedzialność na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem zapisów niniejszego paragrafu.

2.      W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania, odwołania, zmiany zasad Konkursu lub formy interpretacji zgłoszonych prac konkursowych. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian.

3.      Organizator Konkursu nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za: a) ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w konkursie b) połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do Serwisu drogą elektroniczną, c) jakiekolwiek problemy wynikające z działania Serwisu Facebook, d) szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Uczestników w związku
z interakcjami z Serwisem Facebook, e) sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w Serwisie Facebook powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w Serwisie Facebook, f) naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

4.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu.

5.      W każdym przypadku odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona do wartości rynkowej nagrody aktualnej na dzień upływu Czasu trwania Konkursu.

§ 10 ZMIANY I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków oraz zasad uczestnictwa w Konkursie. W przypadku zmiany Regulaminu, informacja o zmianie oraz nowy Regulamin zostaną̨ opublikowane w kanałach, za pośrednictwem których prowadzony jest Konkurs i są skuteczne z momentem ich opublikowania.

2.      Regulamin jest dostępny pod adresem: homla.com.pl/regulamin.

3.      Jakiekolwiek spory wynikłe z udziału w Konkursie będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.